Lundegård Vandværk's vedtægter

Findes også i PDF format nederst på siden.

§1. Navn og hjemsted.
Selskabet, hvis navn er Lundegård Vandværk AMBA, er stiftet den 18. marts 1965. Selskabet har hjemsted i Lundegård, Vordingborg kommune.

§2. Formål.
Selskabets formål er:
- I overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulig driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt
- at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

§3. Medlemmer.
Selskabets medlemmer er grundejere - indenfor værkets forsyningsområde - som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

§4. Medlemmernes rettigheder.
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår. Ved indmeldelse udleveres vedtægter og gældende takstblad.

§5. Medlemmernes forpligtelser.
For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte medlemmer, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet. Sekundært hæfter medlemmerne indbyrdes ligeligt.

§6. Udtræden af selskabet.
Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun finde sted ved ejendommens nedlæggelse, ved ekspropriation o.l., forudsat at vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales.
Ved eksklusion af selskabet p.g.a. restance, der ikke har kunnet inddrives, afbrydes vandforsyningen ved forsyningsledningen, og såfremt der senere ønskes vandforsyning til omhandlende ejendom, betragtes dette som nytilslutning.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

§7. Levering til ikke-medlemmer (købere).
Institutioner, som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer - vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
Det samme gælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leverancepligt ved køb fra selskabet.
Nævnte afgift skal altid mindst dække den del af medlemsindskud, der medgår til hovedledningsbidrag, forsyningsbidrag, bidrag til værket samt stikledningstilsvar.

§8. Anlæg
Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledninger med målerbrønd ved skel, jf. regulativets bestemmelser herom.
Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledning til stophane eller måler i målerbrønd ved skel, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet, dog jf. vandforsyningsregulativet.

§9. Ledninger på privat grund.
Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.
Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift. Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.
Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin jordledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning.
Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

§10. Indskrænkninger i vandleverancen.
Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding og anden ekstra vandforbrugende aktivitet må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.
Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. §7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Jf. i øvrigt regulativets bestemmelser.
Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.
Vandspild er forbudt jf. regulativet.
Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.

§11. Generalforsamling.
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved avertering på foreningens hjemmeside www.luva.dk samt ved udsendelse af f.eks. nyhedsmail, nyhedsbrev eller opslag på det/de elektroniske medier bestyrelsen finder mest hensigtsmæssig.
Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives skriftligt til bestyrelsens formand senest 8 dage inden afholdelsen.
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede årsregnskab til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
5. Godkendelse af takstblad for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af 1 medlem samt suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
9. Eventuelt.
Revisorer og suppleanter vælges for 1 år ad gangen og kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/ registreret revisor.
Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg - dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som vedkommende tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller revisor.
Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af bestyrelsen samt dirigenten.

§12. Stemmeret og afstemninger.
Hver tilsluttet ejendom har 1 stemme.
Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan ved fuldmagt repræsentere mere end 1 medlem. Ethvert medlem kan ved personvalg kræve skriftlig afstemning.
Købere af vand jf. §7, kan overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men har ingen stemmeret.
Såvel på ordinær som på ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer; desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling tidligst 14 dage senere, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§13. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 3 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår 1 medlem. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter deres eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab m.v. overfor gældende lovgivning, herunder i de tilfælde, hvor selskabet uden tidligere at have været forpligtet måtte falde ind under sådanne krav.
Den har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

§14. Tegningsret.
Selskabet tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.
Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af et medlem af bestyrelsen, jf. dennes forretningsorden.

§15. Regnskabet.
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revisoren/revisorne, der vælges af og blandt medlemmerne, gennemgår regnskabet og anfører evt. bemærkninger på dette.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.
Selskabets midler indsættes i anerkendt pengeinstitut. Kassereren har rådighed over en konto, hvis størrelse er tilstrækkelig til driften. Øvrige midler indsættes på en konto under mærke, og beløb kan kun hæves ved underskrift af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

§16. Opløsning.
Selskabet kan ikke opløses før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i §12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

§17. Ikrafttræden.
Selskabets vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. marts 1965 og ændret den 6. februar 1990.
Ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1999 samt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 25. marts 1999 og træder i kraft fra denne dato.
Ændret og vedtaget på generalforsamling den 26. februar 2008 og træder i kraft på denne dato.
Seneste ændring (§ 11 vedr. avertering/indkaldelse til den årlige generalforsamling) er vedtaget på generalforsamling den 7. marts 2017 og træder i kraft på denne dato.
Seneste ændringer vedtaget på generalforsamling den 29. marts 2022 og træder i kraft på denne dato:
- § 11 punkt 3 ændret til: ”Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede årsregnskab til godkendelse”.
- § 15 afsnit 3 ændret til: ”Revisoren/revisorne, der vælges af og blandt medlemmerne, gennemgår regnskabet og anfører evt. bemærkninger på dette”.

--oo000oo--