Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned.

Dagsorden i flg. vedtægterne:

  • Valg af dirigent.
  • Valg af referent.
  • Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
  • Budget for indeværende år fremlægges.
  • Godkendelse af nyt takstblad for det kommende år.
  • Behandling af indkommet forslag. Forslag skal afgives skriftligt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen afholdes.
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen:
- Formand:
- Næstformand:
- Kasserer:

  • Valg af suppleanter til bestyrelsen:
- valg af 1. suppleant
- valg af 2. suppleant
  • Valg af revisorer samt suppleant:
- Revisor
- Revisor
- Revisorsuppleant

  • Eventuelt.