Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes tirsdag d. 18. april 2023 kl. 1900 i mødelokalet på JAC Teknik, Lundegårdsvej 18.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Valg af referent.
  • Behandling af indkommet forslag:
Forslag fremsat på ordinær generalforsamling 21. marts 2023 om ændring af selskabsform fra I/S til AMBA:
Da de fremmødte d. 21. marts 2023 ikke var et beslutningsdygtigt antal, fremlægges forslaget til vedtagelse på denne ekstraordinære generalforsamling.
Et a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar.
Bestyrelsen foreslår derfor §5 i vedtægterne ændret til:

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og taktstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, alt vandforbrug og alle gebyrer vedr. pågældende ejendom, samt af nærværende vedtægter.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

  • Valg af suppleanter til bestyrelsen:
- valg af 1. suppleant
- valg af 2. suppleant
  • Valg af revisorer samt suppleant:
- Revisor
- Revisor
- Revisorsuppleant